“ROYAL OAKS” – FAIRVIEW PARK, OH

רכישת בניין של 30 יחידות בפריים לוקיישן בעיר Fairview Park באוהיו.
הבניין נרכש בסכום של $2,750,000 הכוללים השבחה של כל היחידות והבניין.
אסטרטגיית ההשקעה - החזקת הבניין לתקופה של 3 שנים, אשר בהן המשקיע יהנה מתשואה שוטפת גבוהה מהמקובל בשוק (למעלה מ-9% על השקעתו), ובסוף תהליך ההשבחה מכירת הפרויקט ברווח הון משמעותי.